قوانین و مقررات

 •  این آموزشگاه و سایت آن تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد .
 • کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دوره های آموزشی این شرکت  مشمول این مقررات آموزشی – انضباطی می باشند.متقاضیان دوره ها مکلفند پیش از ثبت نام دوره ،مفاد این مقررات را مطالعه نمایند. ثبت نام توسط متقاضی به منزله مطالعه و درک کامل مندرجات این مقررات می باشد.مقررات حاضر حاکم بر اجرای دوره ها از مرحله ثبت نام تا پایان برگزاری امتحانات دوره بوده و فراگیران موظف به‌رعایت کلیه مفاد آن می باشند.برخی از جزئیات مقررات آموزشی – انضباطی  عبارتند از :
 •  مرکز آموزشی ملزم است پس از برگزاری دوره آموزشی ، جهت فراگیرانی که دوره آموزشی را با موفقیت طی نمایند گواهی طی دوره صادر و اعطا نمایند
 • حداکثر زمان غیبت مجاز ( اعم از موجه یا غیر موجه ) در طی دوره آموزشی به میزان 8/1( یک هشتم ) مدت دوره میباشد . در غیر اینصورت فراگیر مجاز به شرکت در امتحان پایان دوره نمیباشد .
 • فراگیران مکلفند درطول برگزاری دوره و به هنگام حضور در کلاس و جلسات امتحان شئونات و ضوابط اسلامی ، اخلاقی وانضباطی را رعایت نمایند. در صورت دریافت گزارش عدم رعایت مسائل توسط فراگیر، مرکز  آموزشی مجاز است در مورد ادامه و یا عدم ادامه حضور وی در جلسات درس و یا امتحان اتخاذ تصمیم نماید.
 • تقلب در امتحانات موجب اخراج فراگیر از جلسه امتحان خواهد گردید. فراگیری که مرتکب تقلب شده باشد حق شرکت در امتحانات تجدیدی را نیز نخواهد داشت.
 • نمره قبولی برای دروس بر اساس دستورالعمل اخذ آزمون و صدور گواهینامه های شایستگی و مهارت کارکنان لجستیک بندری ایران میباشد.و در صورت مردود شدن مطابق با بند 7 طرح درس اعمال خواهد شد و فراگیر ملزم به پرداخت هزینه آزمون مجدد می باشد .
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر هنگام برگزاری فرایند آزمون الزامیست .
 • در صورتیکه فراگیر نسبت به نتیجه امتحانات اعتراض داشته باشد ضمن مراجعه به کارشناس مسئول برگزاری دوره ، مراتب اعتراض خود را کتبا اعلام میدارد .کارشناس مسئول برگزاری دوره موظف است مراتب اعتراض فراگیر را به مدیرعامل شرکت و در صورت نیاز رئیس اداره آموزش بندر رسانیده و نتیجه حاصله را حداکثر ظرف یکماه به فراگیر اطلاع دهد
 • هیچ فراگیری بدون اجازه ناظر جلسه وبدون تسلیم کلیه اوراق امتحانی حق ترک جلسه را نداشته و انجام این عمل به منزله مردودی خواهد بود
 • برابر با اصل نمودن کلیه مدارک و تحویل آن قبل از شروع دوره
 • در صورت بروز تخلف و حذف از دوره ، شهریه پرداخت شده قابل برگشت نمی باشد